Smart City Innovations Institut

Vytváříme komunitu expertů a pomáháme budovat chytrá města na pilířích udržitelnosti, proveditelnosti a úspor se zodpovědným zapojením veřejnosti


O Institutu


Společnost Smart City Innovations Institut, z.ú. (dále jen SCII) vznikla v roce 2016 jako nevládní nezisková organizace, se širokým

spektrum působení. Zakladatelé ústavu se sdružili v tzv. Cross Industries Alliance. Tato aliance má za úkol propojovat významné, ale primárně samostatně a vzdáleně od sebe působící průmyslové sféry. Provázání a řízená interakce individuálně silných know – how, generuje nové významné synergické efekty. Subjekt zaměřující svou pozornost na holistický přístup k SC problematice, přináší zcela novou kvalitu poznání, vazeb, akceleraci přístupů a vysokou přidanou hodnotu pro zákazníky SCII. Novým business modelem sdružujeme aktivity průmyslu kreativního (urban planning, media, PR), znalostního (energo, mobilita, ICT) a vzdělávacího.

Kreativní průmysl, jehož významné prvky se nachází v prostoru SC je zastoupen:

 • komunikace/media, Public relations – nezbytný prvek pro budování silné spolupracující platformy odborníků, proaktivní komunikace s občany
 • speciální produktový marketing, odpovídající globálním trendům SC (Smart Talks)
 • architektura a design jako jedna z klíčových oblastí celostních modelů SC – URBAN PLANNING (tzv. hardware SC)
 • vzdělávání s vazbou na certifikované vzdělávací programy
 • spolupráce s VŠ


Znalostní průmysl je reprezentován představiteli:

 • elektro a elektrotechnického průmyslu
 • energetického průmyslu
 • mobility, elektromobility
 • moderních technologií a zkušebnictví, ICT


Hlavním cílem organizace je podpora tří os vázajících se na ekosystém SMART CITY. Těmito osami jsou 

Otevřené platformy odborníků, (SCII poskytuje podporu sdružením odborníků, jenž disponují znalostmi, které proaktivně rozvíjejí a prohlubují v SC problematice, včetně otevřené komunikace a sdílení know - how v široké komunitě zájmových skupin, kam strategicky upíráme svou pozornost, protože je považujeme za klíčové a řídící)

Dlouhodobé metodické standardizace různých přístupů (Naše aktivity směřujeme do podpory vrcholné úrovně rozhodovacích procesů, jak politického, tak odborného sektoru, na základě rozvoje dlouhodobě platných metodik a standardů chytrých řešení)

Vývoj specifických produktů z dílny SCII (Vývoj vlastních produktů, a to takových řešení, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu municipalitám, dodavatelům a občanům se realizujeme pro úspěšné působení v prostoru „SMART CITIES“)

.Tým


Radim Ševčík, MBA

Radim Ševčík, MBA

CEO / místopředseda správní rady

sekce: vedení institutu, strategická partnerství

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

předseda Správní rady

sekce: transfer globálního know-how, metodika a standardizace (Typologie holistických modelů, Road maps)

RNDr. Libuše Parolková

RNDr. Libuše Parolková

člen správní rady

sekce: ekonomika, marketing a komunikace

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

člen správní rady

sekce: věda, výzkum a spolupráce s VŠ

Produkty


SOUTĚŽ CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST

 • O SOUTĚŽI
  O SOUTĚŽI

  Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také pro obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe v souladu s využíváním postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY. Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.

SMART REGION TOUR

 • O SMART REGION TOUR
  O SMART REGION TOUR

  Cílem projektu je představit koncept SMART REGION samosprávám po celé České republice na základě dobré praxe ze strany krajů, obcí a dodavatelů Smart řešení. SCII se snaží prostřednictvím řízených konferencí/prezentací, zvýšit povědomosti o službách a projektech SMART REGION se zaměřením na klíčové oblasti zájmu regionů a možnosti vícezdrojového financování těchto projektů.

GIS ENERGY

 • O GIS ENERGY
  O GIS ENERGY

  Systém GIS ENERGY je specificky určen k:

  • skenování budov, energetických a technických sítí (letecky, kamerami, ručními scannery – technologie využívané pro aplikace typu „mapy.cz“, „googlemaps“)
  • vytváření 3D/2D modelů/dokumentaci budov
  • analyzování a systematizování dat pro plánování energetických úspor portfolia budov

   

  Prostřednictvím digitalizace, integrace a komplexní analýzy dat, GIS ENERGY poskytuje:

  • aktuální a přesnou pasportizaci budov (majetkového portfolia)
  • energetické audity budov
  • investiční plány – doporučení k revitalizaci budov (energetické úspory velkého rozsahu)
  • řízené snižování spotřeby energie (energetické úspory operativního provozu a běžné údržby)

MOBILITA a MOBILITA v KLIDU

 • O MOBILITA A MOBILITA V KLIDU
  O MOBILITA A MOBILITA V KLIDU

  Základními požadavky/výstupy pro sběr, analýzy, vyhodnocení dat a rozvojové směry pro ekologicky udržitelnou mobilitu na regionu jsou:

  • zdrojové destinace dojíždějících
  • dojezdové vzdálenosti
  • pohyby v centru, průmyslových zónách, obytných zónách a jiných/specifických oblastech
  • využívání parkovacích domů – rezidenti/dojíždějící
  • dojezdové časy
  • veřejná doprava – toky cestujících
  • překročení definovaných hranic/vstupů do zájmových oblastí
  • délka parkování
  • podpora plánování veřejné dopravy
  • servis 24/7
  • libovolná sledovaná cílová destinace
  • libovolné časové období pro sledování
  • Průzkum probíhá na základě využití „big data“.

ECOSYSTEMIC URBANISM

Reference


Na vyžádání